Územní studie US 7 • Bučovice

2020 – Urbanistická a architektonická studie pro využití území UP závodů, Bučovice
2022 – Zaevidovaná územní studie

Na projektu spolupracuje studio MAAUS, Ateliér DPK a Marcela Uřídilová
tým: Marcela Uřídilová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Eva Wagnerová
investor: Město Bučovice

Urbanistická studie řeší využití bývalého areálu Uměleckoprůmyslových závodů Bučovice pro zástavbu a rozvoj města. Navrhujeme zde novou obytnou lokalitu, její prostorově hmotovou, funkční a dopravní strukturu, včetně dopravního napojení na stávající komunikační sít´ města a pěší prostupnost území.

Velkou váhu přikládáme renaturalizaci řeky Litavy včetně návrhu říčního parku nabízejícího využití pro rekreaci obyvatel Bučovic, jejich sportovní a volnočasové aktivity. V řešené lokalitě navrhujeme zeleň a komplexní systém hospodaření s dešťovou vodou čili tzv. modrozelenou infrastrukturu, která zajišťuje odvodnění, předčištění srážkových vod, retenci, akumulaci a ze své podstaty tedy i adaptaci na změnu klimatu.