Nová čtvrť „V Lúkách“• Dvůr Králové

Návrh nové čtvrti v lokalitě „V Lúkách“ ve Dvoře Králové nad Labem
urbanistická soutěž
2022

tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Martin Jetelina, Tomáš Bystroň, David Dubáň
investor: KARSIT FINANCE, s.r.o.

Návrh nové městské čtvrti se musí vypořádat se skutečností, že zástavba zde vzniká jako druhotný záměr (ústupové řešení od nevydařeného záměru výstavby průmyslového areálu). Lokalita je z této podstaty dobře dopravně dostupná a zároveň se nachází v pěkném přírodním prostředí. Jak by tedy měla být uspořádána a řešena zástavba lokality, která je od stávajícího města poněkud odtržena? Jsme přesvědčeni, že zástavba musí nabídnout pro své budoucí obyvatele něco navíc. Něco, co nabídne vyšší kvalitu bydlení, různorodost aktivit i forem zástavby a přiláká obyvatele nabídkou krajinného zázemí, sportovního vyžití a umožní také vznik pracovních příležitostí. Současně nabídne i dostupné bydlení v bytových domech. Novou čtvrť navrhujeme řešit jako „chytrou čtvrť“, která bude energeticky soběstačná, bude hospodařit s dešťovou a šedou vodou, nabídne kvalitní veřejná prostranství s bohatou vegetací zajišťující příznivé mikroklima, bude podporovat cyklistickou dopravu.

Park na Bažantnici
Vrchol kopce Bažantnice ponecháváme nezastavěn. Stane se centrálním veřejným prostranstvím v území – parkem s možností umístění vyhlídky na vrcholu. Oválný tvar parku vycházející z topografie terénu dává vzniknout ulici na jeho hraně, která bude mít osobitý charakter. Na park jsou navázány stavby občanské vybavenosti, zároveň odcloní hluk z nově navržené komunikace – obchvatu Zboží.
Struktura a měřítko zástavby
Navržená zástavba je v jednoduchém rastru formována do stavebních bloků. Je zde jasně definována hranice mezi soukromým a veřejným prostranstvím. Měřítko zástavby je drobnější, vychází z měřítka rodinného domu. Také bytové domy se tomuto měřítku přizpůsobují. Jsou navrženy především jako třípodlažní viladomy.
Uliční síť
Vjezd do území respektuje povolené napojení z Hradecké a dále je využito stávající, respektive plánované napojení u FVE. Mezi těmito dvěma body je navržena páteřní obslužná komunikace, jejíž profil umožní případnou obsluhu MHD. Páteřní komunikace propojuje obě náměstí u vstupů do území a lemuje navržený park na Bažantnici. Ostaní ulice jsou zklidněné.