Rekonstrukce městské třídy • Olomouc

Územní studie rekonstrukce ul. Palackého, Litovelské a tř. Míru
2023 – 2024 – územní studie

tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Markéta Bartoňková, Nikola Bazelová
krajina: Eva Wagnerová, Tereza Bezděková
dopravní specialisti: Martin Novák, Michal Březina
městské inženýrství: Lucie Prošková

investor: Statutární město Olomouc
vizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations

Hlavní motivací pro pořízení územní studie byla nutnost modernizace tramvajové trati. Tuto příležitost se rozhodli v Olomouci využít a my jsme tak zpracováváli kompletní návrh rekonstrukce veřejných prostranství v navazujících ulicích Palackého, Litovelská a Třída Míru, vedoucích z okraje historického centra až na městský okruh.

Úsek začíná ulicí Palackého, kde jsou největší hodnotou místa stávající domy vymezující prostranství. Jedná se o stavby z přelomu 19. a 20. století. Nově je zde navržená pěší zóna což umožní obyvatelům přímé užívání prostranství, trávení zde volného času. Veškerá motorová doprava je svedena do dvou pruhů ve středu ulice. Ostatní prostor uličního profilu je věnován chodcům, stromům, zahrádkám restaurací, cestujícím čekajícím na spoj MHD – plnohodnotnému městskému životu ve veřejném prostranství.
Dále, v úseku u Čechových sadů je důležitá hranice parku oddělená od ulice historickou zdí. V současné stavu je tato jednolitá hrana v přímém protikladu s druhou stranou ulice, která svou nesouvislou uliční čárou a nekvalitními úpravami veřejného prostranství není pro park důstojným předpolím. Navrhujeme zde nově stromořadí u severní strany ulice, které dotvoří pomyslnou uliční čáru, a měřítkem se tak prostor přiblíží městské třídě.
Dále prostranství pokračuje ulicí Litovelskou s obytným charakterem. V současném stavu je motorové dopravě věnován téměř celý uliční prostor. Hodnotu tohoto veřejného prostranství přitom z našeho pohledu tvoří obytné domy, které ulici obklopují a také přilehlá úřednická čtvrť, které je tato ulice vlastně součástí. Návrhem nové aleje, záhonů pod stromy a zatravněnými parkovacími stáními se charakter proměňuje na více obytný.
Třída Míru – tento úsek charakterizují výrazné protiklady. Ulice je na jedné straně ohraničena vysokými bytovým domy s dlouhou a souvislou uliční čárou, která však dále směrem z města ustupuje a proměňuje se výška i délka uličních fasád. Na severní straně ulice jsou domy nesourodě orientovány vůči uličnímu prostranství s nepravidelnou uliční čárou – viz pozice novostavby samoobsluhy za halou Dukla, stavba kliniky či banky blíže k centru. Návrh má za cíl uliční prostranství uspořádat, ale zachovat rostlý charakter lokality. Z kompozičních důvodu považujeme za vhodné doplnit nároží ulice Na Šibeníku a tř. Míru. Na jižní hraně navrhujeme výsadbu stromořadí.

zdroj: https://www.tvmorava.cz/tema-tydne-12-2024/