náměstí SNP • Ostrava

Urbanistická studie náměstí SNP a jeho okolí
2024

tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Ľubomír Pisarčík, dopravní specialista: Martin Novák, krajina: Dan Matějka; městská inženýrka: Lucie Prošková
investor: MAPPA Ostrava
vizualizace: Vojtěch Marek – vm.archvisual

Studie se zabývala především možnostmi rekonstrukce náměstí Slovenského národního povstání v Ostravě s jeho krásnou „sorelovou“ kompozicí a Domem kultury AKORD v čele. Také jsme měli za úkol navrhnout a konkretizovat podmínky využití současných i navrhovaných zastavitelných ploch v přilehlém okolí formou regulativů.

Dění v lokalitě se ve stávajícím stavu neodehrává intenzivně na náměstí, jak tomu tradičně bývá, ale především v přilehlých plochách sídliště. Důvodem je veliká rozvolněnost zástavby a nízká podlažnost domů okolo náměstí oproti budovám v okolí. Samotné náměstí je současně výrazně rozdělené na dvě části ulicí Čujkovovou. Na sjednocení náměstí a zahuštění aktivit v tomto prostoru jsme se zaměřili v naší studii.
V první řadě jsme tedy prověřili zklidnění dopravy na ul. Čujkovově – odstranění odbočovacích pruhů a přizvednutí komunikací v ploše náměstí. Parter je v současnosti hůře dostupný (všechny stavby před sebou mají šesti-schodové entrée), a proto jsme přizvedli alespoň jižní část prostoru před domem kultury Akord a tím zpřístupnili komerci v přízemí. Terénní rozdíl umožňuje vytvořit před objektem pobytové atrium, kde se můžou konat venkovní kulturní akce. Dále pak v ose pokračujeme širokou mlatovou plochou mezi stávajícími lípami (zde můžou probíhat trhy, slavnosti, rozsvěcení vánočního stromu… dopravu bude možné odklonit tak, aby byl střed náměstí bezpečně využitelný jen pro pěší). Jako u všech našich projektů pro nás byla důležitá vrstva zeleně a hospodaření s dešťovou vodou. Obrubu náměstí spojuje lem z muchovníků, lehkých, bíle kvetoucích stromů, které po obvodu vytvoří jakousi „krajku“. Důležitost Akordu v čele náměstí zase podpoří dvojice významnějších solitérních stromů. V celé ploše řešeného území se snažíme zachytávat, retenovat a opětovně využívat dešťovou vodu.

https://www.mappaostrava.cz/namesti-snp