Územní studie, kampus VŠ • Jihlava

Územní studie kampusu VŠPJ v Jihlavě
2022

tým: Mirka Zadražilová, Eva Wagnerová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Dáša Dvořáková
investor: Město Jihlava a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Územní studie kampusu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě byla zpracována pro město i univerzitu tak, aby uspořádání rozvíjejícího se území vyhovovalo občanům i studentům zároveň. Základní koncepcí návrhu je zcelit neuspořádané území, dát mu jasný charakter, vymezit veřejná prostranství, definovat hranice soukromého a veřejného. Navržená zástavba vychází z principů blokové struktury a definuje uliční a vnitroblokové prostory. Parková plocha se tak může proměnit v jasně vymezené veřejné prostranství.

Důležitým aspektem je citlivé propojení dvou měřítek zástavby, které se zde stýkají – městské paláce (škola, soud) a drobné měřítko okolních rodinných domů. Nezastavěný prostor je jasně rozdělen na soukromý, veřejný, resp. poloveřejný tak, aby nedocházelo ke vzniku nevyužitelných zbytkových míst. Navržená síť veřejných prostranství přirozeně navazuje na uliční síť v navazujícím území a podporuje prostupnost územím. Veřejná prostranství jsou koncipována jako atraktivní místa pro setkávání, vycházky, trávení času a posilování sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Novým centrem pobytového prostoru se stane travnatá pěstěná plocha s pamětní alejí, vysazovanou ve formě stejnověkých čtveřic stromů.

Vymezení bloků s parkovou plochou uprostřed
Vytvoření nového náměstí – návaznost na významné stavby v okolí (univerzita, sportovní hala a sokolovna)
Vymezení parku s významnou budovou v kompoziční ose
Napojení na uliční síť
Vytvoření jasných stavebních hranic
Čárkovaně je vyznačeno ochranné pásmo historického jádra města